Thai SME.info

Thailand Small, Medium and Large Enterprise Inform

Links

prachid-eye-liner-640ทิศทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในเชิงคุณภาพประสิทธิภาพ การสร้างสรรค์และนวัตกรรม ให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจรายย่อย กระตุ้นให้เกิดการรวมตัวและเชื่อมโยงกันทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นเว็บไซต์ที่ผู้ประกอบการ SMEs ควรเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและติดตามข่าวสารนั้นจึงควรที่ต้องมีทิศทาง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของตนและองค์กรให้ตรงเป้าหมายหรือสอดคล้องกันกับนโยบายภาครัฐ หรือแหล่งความรู้อื่นๆจากเว็บไซต์ที่นำมาแนะนำไว้ดังเช่น

ก.ด้านความรู้
1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. URL: http://www.sme.go.th/
ข.ด้านความคิดสร้างสรรค์
1.ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) URL: http://www.tcdc.or.th/
ค.ด้านนวัตกรรม
1.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) URL: http://www.tcdc.or.th/
ง.ด้านเอกลักษณ์วัฒนธรรม
1. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม URL: http://www.culture.go.th/

[Top]