Thai SME.info

Thailand Small, Medium and Large Enterprise Inform

Month: February 2014

แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา และทุนทางวัฒนธรรม การพัฒนาสินค้าและบริการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด ภาครัฐควรกระตุ้นให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการโดยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงการคุ้มครองทางกฎหมายในสินค้าและบริการที่ได้พัฒนาขึ้น สนับสนุนให้มีการทำวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์และใช้ประโยชน์จากงานศึกษาวิจัยที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายนักออกแบบ นักการตลาด และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)เพื่อให้มีบทบาทในการริเริ่มผลิตสินค้าและบริการใหม่